OBEC
Oznámenie vzniku, zmeny, zániku – daň za ubytovanie stiahni
Oznámenie vzniku, zániku, zmeny – poplatok stiahni
Oznámenie vzniku, zániku – daň za užívanie verejného priestranstva stiahni
Zúčtovanie dane za ubytovanie stiahni
Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti stiahni 
Žiadosť o zníženie – odpustenie poplatku stiahni 

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk