OBEC

KOMISIA PRE FINANCIE A ROZPOČET

KOMISIA STAVEBNÁ, VEREJNÉHO   PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KOMISIA PRE MLÁDEŽ A TELOVÝCHOVU

Predseda:

Ing. Eva Foltánová – poslankyňa

Členovia:

Ing. Henrieta Gebrlínová –   poslankyňa

Daniela Horváthová –   zamestnankyňa Ocú

Zapisovateľ:

Daniela Horváthová

 

 

 

Predseda:

Peter Beňo – poslanec

Členovia:

Martina Píšová – poslankyňa

Richard Pišťánek – poslanec

Tibor Lacko – poslanec

Jozef Svitok – neposlanec

Vasil Čavojský – neposlanec

Zapisovateľ:

Peter Beňo

 

 

Predseda:

Jozef Bilka – poslanec

Členovia:

Pavol Čavojský – poslanec

Richard Pišťánek – poslanec

Vladimír Kolka – neposlanec

Dušan Škultéty – neposlanec

Matúš Gebrlín – neposlanec

Zapisovateľ:

Jozef Bilka

KOMISIA   NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU

KOMISIA PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ   PODĽA ZÁSAD

Predseda:

Ing. Henrieta Gebrlínová –   poslankyňa

Členovia:  

Ing. Eva Foltánová – poslankyňa

Peter Beňo – poslanec

Náhradník:

Richad Pišťánek – poslanec

Zapisovateľ:

Lenka Falatová – zamestnankyňa   OcÚ

              

 

 

Predseda:

František Horváth – poslanec

Členovia:

Tibor Lacko – poslanec

Martina Píšová – poslankyňa

Ing. Erik Kližan – neposlanec

Zdenka Weissová – neposlanec

Zapisovateľ:

Zdenka Weissová

Predseda:

Ing. Eva Foltánová – poslankyňa

Členovia:

Ing. Henrieta Gebrlínová –   poslankyňa

Richard Pišťánek – poslanec


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk