OBEC
Titul, meno, priezvisko Adresa Funkcia
Peter Beňo  Poruba 338 predseda komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
Jozef Bilka Poruba 194 predseda komisie pre mládež a telovýchovu
Pavol Čavojský Poruba 428  člen komisie pre mládež a telovýchovu
Ing. Eva Foltánová Poruba 35 predsedkyňa komisie pre financie a rozpočet, predseda komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
Ing. Henrieta Gebrlínová  Poruba 463  predsedkyňa komisie na ochranu pri výkone verejnej funkcie, člen komisie pre financie a rozpočet, člen komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad                                    
František Horváth Poruba 374 predseda komisie pre školstvo a kultúru
Tibor Lacko  Poruba 386 člen komisie pre mládež a telovýchovu a komisie pre školstvo a kultúru, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku                                        
Martina Píšová Poruba 481 členka komisie komisie pre školstvo a kultúru, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
Richard Pišťánek Poruba 395  člen komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk