OBEC
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2017 stiahni
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 stiahni
Občianske združenie Hornonitrie – inzerát stiahni
Porucha majetkového vodovodu stiahni
Návrh rozpočtu-príjmy r. 2018-2020 stiahni
Návrh rozpočtu-výdavky r. 2018-2020 stiahni
Oznámenie o zrušení TP -Tomáš Šimek stiahni
Vianočná starostovská kapustnica 9.12.2017 stiahni
VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahni
VZN č. 2-2017 o miestnych daniach stiahni
VZN č. 3-2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení stiahni
Výberové konanie – administratívny pracovník stiahni
Verejná vyhláška o uložení zásielky na meno Ján Németh stiahni


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk