OBEC
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Stratégia rozvoja územia OZ Žiar stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2017 stiahni
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Ján Németh stiahni
Verejná vyhláška – Boško garáž na stolárstvo stiahni
Informácia o začatom správnom konaní – Obec Nedožery-Brezany stiahni
Voľba hlavného kontrolóra obce Poruba stiahni
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby Slavomír Boško ml. stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Ján Németh 5 stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Jaroslav Kobela 1 stiahni
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.04.2017 stiahni
Pozvánka – výstup na MAGURU stiahni
Verejná vyhláška – oznámenie o uložení zásielky – Ján Nemeth stiahni


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk