OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2014

Zmluva s SPF – bezodplatný prevod pozemkov

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o úvere – Prima banka

Zmluva o poskytnutí prostriedkov – TJ Magura Poruba

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva – ROKO SLOVAKIA, s.r.o.

Zmluva o poskytovovaní vybraných súborov údajov z inform. systému katastra nehnuteľností

Kúpna zmluva – Etela GROSSOVÁ

Nájomná zmluva – ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva – TELECOM

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov

Súhrnný návrh poistnej zmluvy – Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 17.3.2014 – ROKO

Zmluvu o dielo – hudobná skupina Kanianská 8

Zmluva o poskytnutí služieb – Ing.Milene Korcová

Zmluva o poskytovaní internetových a dátových službách

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda služby – Gavliak     

Dodatok – ROKO

Zmluva o vystavení záruky č. 139/2014/BZ      

Dodatok č.2 – Kúpna zmluva – ROKO SLOVAKIA, s. r. o. 

Zmluvy o úvere so ŠFRB               

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 

Zmluva č.2014/0276 o poskytnutí dotácie   

Zmluva č.0173 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva o spolupráci 

Mandátna zmluva

Dodatok č.2-NÁJOMNÁ ZMLUVA

Návrh poistnej zmluvy – Allianz

Zmluva o dodávke vody – požiarna zbrojnica

Zmluva o dodávke vody – požiarny hydrant/NBD

Zmluva o dodávke vody – nájomné byty č. súp. 487

Zmluva o dodávke vody – nájomné byty č. súp. 486

Zmluva o dodávke plynu – nájomné byty č. súp. 486

Zmluva o dodávke plynu – nájomné byty č. súp. 487  

Záložná zmluva – Štátny fond rozvoja bývania

Dohoda s UPSVaR- §10 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda s UPSVaR- o podmien.vykon. menších obecných služieb § 12 o pomoci v HN

Zmluva o združenej dodávke elektriny NBD č.486

Zmluva o združenej dodávke elektriny NBD č.487

Zmluva o združenej dodávke elektriny Požiarna zbrojnice č.94

Zmluva o zimnej údržbe ciest 2014-2015

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby                                           

                                                                   


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk