OBEC

Občan

V tejto časti www stránky vás budeme pravidelne informovať o prebiehajúcich podujatiach a akciách poriadaných obecným úradom, telovýchovnou jednotou a ostatnými organizáciami na území obce.

 

Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017   stiahni

Časový plán zasadnutí OZ – 2017                                stiahni

 

 

Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2018 stiahni
HARMONOGRAM vývozu SKLA 2018 stiahni
Občianske združenie Hornonitrie – inzerát stiahni
Porucha majetkového vodovodu stiahni
Oznámenie o zrušení TP -Tomáš Šimek stiahni
VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahni
VZN č. 2-2017 o miestnych daniach stiahni
VZN č. 3-2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení stiahni
Výberové konanie – administratívny pracovník stiahni
Verejná vyhláška o uložení zásielky na meno Ján Németh stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie stiahni
Poruba – situácia kanalizácie stiahni
Pozvánka na VZ LaU p.s.Poruba dňa 11.3.2018 stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) stiahni
stiahni
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13. 03. 2018 stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018 stiahni
Časový plán zasadnutí OZ- r. 2018 stiahni
Verejná vyhláška – Bielik RD A PO stiahni
Verejná vyhláška – Bielik RD B PO stiahni

Daniela Horváthová

ekonómka obce/účtovníčka, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

– vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, evidencia majetku

– mzdová a personálna agenda

– uzatváranie zmlúv na hrobové miesta

 

Monika Rybárová

všeobecný administratívny pracovník, t. č.: 046/5482218, e-mail: monika.rybarova@poruba.dcom.sk

Evidencia obyvateľstva:

– prihlasovanie na trvalý/prechodný pobyt

– vydávanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

– zrušenie trvalého pobytu

Overovanie podpisov a listín

Miestne dane a poplatky:

– daň z nehnuteľností

– daň za psa

– daň za nevýherné hracie prístroje

– daň za predajné automaty

– daň za ubytovanie

– daň za užívanie verejného priestranstva

– poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stavebné činnosti – pomocné (prijímanie žiadostí, evidencia)

– žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o povolenie odstránenia stavby, žiadosť o súhlas MZZO, žiadosť o stavebné povolenia, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, udržiavacích prác, stavebných úprav …

Podateľňa:

– evidencia došlej a odoslanej pošty

Iné:

– pridelenie, zrušenie súpisného čísla

– poplatok za materskú školu, miestny rozhlas, prenájom sály, ostatné správne poplatky

– vydávanie rybárskeho lístka

– vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

– slobodný prístup k informáciám

 

Oľga Pernišová

správkyňa budov, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Pomocné práce:

– zabezpečovanie kultúrnych podujatí

– prenájom budov a priestorov

– upratovacie práce

– vyhlasovanie v miestnom rozhlase, roznos pošty

– správa cintorína

– vedenie knižnice

 

Ing. Katarína Jankovová

referent – stavebná oblasť, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Stavebné činnosti (vydávanie rozhodnutí a oznámení):

– drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce

– stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia odstránenia stavieb, rozhodnutia o umiestnení stavby …

Prenesený výkon štátnej správy:

– evidencia a vydávanie rozhodnutí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, špeciálnych stavieb

 

Mgr. Alena Grondžák-Pechová

referent –sociálna oblasť, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Zabezpečuje činnosti v sociálnej oblasti ako externá pracovníčka prostredníctvom obecného úradu v Porube :

– vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

– vydávanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk