OBEC

Občan

V tejto časti www stránky vás budeme pravidelne informovať o prebiehajúcich podujatiach a akciách poriadaných obecným úradom, telovýchovnou jednotou a ostatnými organizáciami na území obce.

Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2018 stiahni
HARMONOGRAM vývozu SKLA 2018 stiahni
Porucha majetkového vodovodu stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie stiahni
Poruba – situácia kanalizácie stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) stiahni
stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018 stiahni
VZOR – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce stiahni
PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce stiahni
Oznámenie o zrušení TP – Ľubomír Pieš stiahni
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Richard Pišťánek stiahni
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 stiahni
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený stiahni
Oznam o vyberaní poplatku za hrobové miesta za obdobie 2018-2027 stiahni
Pozvánka – zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.8.2018 stiahni
Voľby 2018 – oznámenie o počte obyvateľov stiahni
Voľby 2018 – oznámenie počtu poslancov stiahni
Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie stiahni
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie stiahni
Deň obcí Pravnianskej doliny stiahni
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21. 09. 2018 stiahni
Určenie volebného okrsku a volenej miestnosti stiahni
Informácie k volebnej kampani kandidátov v obci do 5000 obyvateľov stiahni
VV Stavebné povolenie – garáž (Richard Pišťánek) stiahni

Daniela Horváthová

ekonómka obce/účtovníčka, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

– vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, evidencia majetku

– mzdová a personálna agenda

– uzatváranie zmlúv na hrobové miesta

 

Bc.Monika Kováčová

všeobecný administratívny pracovník, t. č.: 046/5482218, e-mail: monika.kovacova@poruba.dcom.sk

Evidencia obyvateľstva:

– prihlasovanie na trvalý/prechodný pobyt

– vydávanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte

– zrušenie trvalého pobytu

Overovanie podpisov a listín

Miestne dane a poplatky:

– daň z nehnuteľností

– daň za psa

– daň za nevýherné hracie prístroje

– daň za predajné automaty

– daň za ubytovanie

– daň za užívanie verejného priestranstva

– poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stavebné činnosti – pomocné (prijímanie žiadostí, evidencia)

– žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o povolenie odstránenia stavby, žiadosť o súhlas MZZO, žiadosť o stavebné povolenia, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, udržiavacích prác, stavebných úprav …

Podateľňa:

– evidencia došlej a odoslanej pošty

Iné:

– pridelenie, zrušenie súpisného čísla

– poplatok za materskú školu, miestny rozhlas, prenájom sály, ostatné správne poplatky

– vydávanie rybárskeho lístka

– vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

– slobodný prístup k informáciám

 

Oľga Pernišová

správkyňa budov, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Pomocné práce:

– zabezpečovanie kultúrnych podujatí

– prenájom budov a priestorov

– upratovacie práce

– vyhlasovanie v miestnom rozhlase, roznos pošty

– správa cintorína

– vedenie knižnice

 

Ing. Katarína Jankovová

referent – stavebná oblasť, t. č.: 046/5482218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Stavebné činnosti (vydávanie rozhodnutí a oznámení):

– drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce

– stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia odstránenia stavieb, rozhodnutia o umiestnení stavby …

Prenesený výkon štátnej správy:

– evidencia a vydávanie rozhodnutí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, špeciálnych stavieb

 

Mgr. Alena Grondžák-Pechová

referent –sociálna oblasť, t. č.: 046/5482/218, e-mail: obecporuba@stonline.sk

Zabezpečuje činnosti v sociálnej oblasti ako externá pracovníčka prostredníctvom obecného úradu v Porube :

– vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

– vydávanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk