Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ 1

Zasadnutie OZ 18.06.2024

Ing. Tomáš Tóth, MBA - starosta obce Poruba

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Z V O L Á V A M

                      Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Poruba

Dátum:          18. jún 2024 (utorok)

Miesto:          Sála kultúrneho domu v Porube, Poruba č. 95

Čas:               18:00 hod.

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:         

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára.
 6. Žiadosť p. Borisa Drába o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene – elektrická prípojka.
 7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce Poruba za rok 2023.
 1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poruba k návrhu Záverečného účtu obce Poruba za rok 2023.
 1. Schválenie II. zmeny rozpočtu obce Poruba za rok 2024.
 2. Výročná správa obce Poruba za rok 2023.
 3. Správa o výsledkoch inventarizácie obce Poruba za rok 2023.
 4. Správa audítora za rok 2022.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.
 6. Správy o výsledku kontrolnej činnosti HK za II. štvrťrok 2024.
 7. Schválenie laureátov Ceny obce Poruba a udelenia čestného občianstva.
 8. Rôzne.
 9. Diskusia.
 10. Záver.

Účasť občanov je vítaná.

Poruba, 11.06.2024                                   Ing. Tomáš Tóth, MBA - starosta obce

Dátum vloženia: 11. 6. 2024 7:48
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2024 7:50
Autor: Ing. Tomáš Tóth, MBA