Ochrana osobných údajov

Obec Poruba, so sídlom Poruba č.95, 972 11 Lazany (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje,  spracováva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, v súlade s dobrými mravmi a koná pritom spôsobom, ktorý je v súlade s legislatívnou úpravou na úseku ochrany osobných údajov a inými všeobecne záväzným právnymi predpismi. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon, resp. zásady určené registratúrnym a archivačným poriadkom nevyžadujú inak. Prevádzkovateľ zabezpečuje primeranú úroveň ochrany získaných  osobných údajov, tieto chráni pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal internú smernicu, ktorej obsahom je Bezpečnostná politika pre obec s primeranými bezpečnostnými opatreniami zodpovedajúcimi maximálnej bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovateľ: 
Obec Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany
IČO: 00 318 426

Zodpovedná osoba: v zmysle čl. 37 GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679, resp. §44 Zákona č.18/2018 Z.z.
BROS Computig s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36734390
Miroslav Bros, tel.: +421 903 606458
email: brosland@brosland.eu

Spoločnosť WEBY GROUP zabezpečuje uloženie dát podľa bezpečnostného projektu.

Údaje návštevníkov webu môžu byť zaznamenávané v týchto prípadoch:
- registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov Email hlásnik, odosielaných zo systému WEBY PORTÁL správcom portálu
- registrácia užívateľov za účelom odoberania SMS správ - SMS hlásnik

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - Obec Poruba

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - Obec Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,96 kB
Vložené: 27. 10. 2023