Dôležité čísla

Dôležité čísla:

PORUCHY:

Poruchu elektrickej energie, zemného plynu a vody v domácnosti si nahlasuje každý užívateľ sám telefonicky na bezplatné t. č. uvedené vyššie. K nahláseniu poruchy je potrebné si pripraviť z vyúčtovacej faktúry číslo odberného miesta.

DISTRIBÚCIA SPP, a.s.

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269 k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Zákazníci budú informovaní o všetkých náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo s predpokladanou technickou zmenou na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení. Na zákaznícku linku je možné sa obrátiť aj v prípade žiadateľov o stavebné povolenie.