Hlavný kontrolór

JUDr. Martin Mokrý - hlavný kontrolór

1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obec ako svoj kontrolný orgán.

2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.

3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.

4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený, smrťou.

6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

8. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

9. Úlohou hlavného kontrolóra je: vykonávať kontrolu v rozsahu ods. 6. predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

12. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.