Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Poruba
ObecPoruba
static-foto
static-foto-podstrana

Hlavný kontrolór

JUDr. Martin Mokrý - hlavný kontrolór

1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obec ako svoj kontrolný orgán.

2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.

3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.

4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený, smrťou.

6. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

7. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

8. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

9. Úlohou hlavného kontrolóra je: vykonávať kontrolu v rozsahu ods. 6. predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

12. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Samospráva

Zvoz odpadov

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, streda 28. 2. 2024
slabý dážď 15 °C 9 °C
štvrtok 29. 2. oblačno 15/7 °C
piatok 1. 3. slabý dážď 11/8 °C
sobota 2. 3. slabý dážď 13/8 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dôležité odkazy