Dane, poplatky, tlačivá

Daň z bytov a nebytových priestorov - príloha.pdf

Daň z bytov a nebytových priestorov - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,43 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň z nevýherných hracích prístrojov - príloha.pdf

Daň z nevýherných hracích prístrojov - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,53 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň z pozemkov - príloha.pdf

Daň z pozemkov - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,84 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň z predajných auromatov.pdf

Daň z predajných auromatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,73 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň z viacúčelových stavieb - príloha.pdf

Daň z viacúčelových stavieb - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,88 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň za psa - príloha.pdf

Daň za psa - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,43 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 12. 1. 2021

Daň zo stavieb - príloha.pdf

Daň zo stavieb - príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,17 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 12. 1. 2021

Daňové priznanie na vyplnenie + všetky prílohy.pdf

Daňové priznanie na vyplnenie + všetky prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 18. 1. 2021

Daňové priznanie.pdf

Daňové priznanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,1 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 12. 1. 2021

Potvrdenie o podaní priznania k dani.pdf

Potvrdenie o podaní priznania k dani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,23 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 12. 1. 2021

Poučenie k vyplneniu DP.pdf

Poučenie k vyplneniu DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,47 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 11. 1. 2021

Súhlas daňovníka so zastupovaním pri DZN.pdf

Súhlas daňovníka so zastupovaním pri DZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,01 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 20. 1. 2021

Súhlas daňovníkov so zastupovaním pri DZN.pdf

Súhlas daňovníkov so zastupovaním pri DZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,88 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 20. 1. 2021

VZN 4_2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poruba.pdf

VZN 4_2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,17 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 1. 1. 2022

Vznik poplatkovej povinnosti pre FO, ktorá má v obci Poruba TP a PP.pdf

Vznik poplatkovej povinnosti pre FO, ktorá má v obci Poruba TP a PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 10. 1. 2023

Vznik, zmena alebo zánik poplatkovej povinnosti PO a FO - podnikateľa za KO.pdf

Vznik, zmena alebo zánik poplatkovej povinnosti PO a FO - podnikateľa za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,78 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 10. 1. 2023

Zánik alebo zmena poplatkovej povinnosti FO, ktorá má v obci Poruba TP alebo PP.pdf

Zánik alebo zmena poplatkovej povinnosti FO, ktorá má v obci Poruba TP alebo PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,6 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 10. 1. 2023

Zúčtovanie dane za ubytovanie.pdf

Zúčtovanie dane za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,52 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 30. 1. 2023

Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.pdf

Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,92 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 10. 1. 2023

Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za KO.pdf

Žiadosť o zníženie,odpustenie poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,03 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 9. 1. 2023

Daňová povinnosť

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

Ak vznikne/zanikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla/zanikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku/zániku tejto daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Za nepodanie priznania sa udeľuje pokuta podľa Zákona 563/2009 Z. z. o správe daní § 155 ods. 1 bod a).

Typy daňových priznaní:

1. Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.

2 .Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).

3. Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.

4. Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke Ústerdného portálu verejnej správy:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Poplatok za odpady

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením (VZN), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

Občania ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad musia doručiť na OcÚ vyplnenú Žiadosť na zníženie poplatku spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zľavu do 31.10.2022.

Akceptované sú len doklady uvedené vo VZN 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poruba na rok 2023. Iné doklady, prípadne doklady bez podania žiadosti nedudú akceptované!!!

Žiadosť podáva vždy (aj za všetkých členov domácnosti) iba ten poplatník, na ktorého meno je vystavené rozhodnutie o vyrubení poplatku.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke Ústerdného portálu verejnej správy:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_miestny-poplatok-komunalny-odpad/

VZN 4_2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poruba.pdf (279.17 kB)