Kanalizácia

Pripájanie nehnuteľností na kanalizáciu - dokumenty pre ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka

Obec Poruba zastúpená štatutárnym zástupcom Ing. Tomášom Tóthom – starostom si Vás dovoľuje informovať, že na základe kolaudačného rozhodnutia, vydaného Okresným úradom Prievidza na stavbu: Aglomerácia – Nedožery-Brezany, Lazany, Poruba je možné pripájať nehnuteľnosti v obci Poruba na novovybudovanú kanalizačnú stokovú sieť. Obecný úrad v Porube si Vám z dôvodu uľahčenia a zjednodušenia postupu pripájania nehnuteľností dovoľuje doručiť všetky potrebné tlačivá, informácie a podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby mohla byť Vaša nehnuteľnosť bezproblémovo pripojená. Vzhľadom ku skutočnosti, že kanalizačná prípojka podlieha stavebnému zákonu (§ 57 zákona č. 50/1976 Zb.) je potrebné požiadať obec Poruba o vydanie Oznámenia k  ohláseniu drobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

V prílohe tohto listu si Vám dovoľujeme doručiť:

1. Predvyplnené tlačivo „OHLÁSIENIE DROBNEJ STAVBY“

  • v tlačive si skontrolujte správnosť uvedených údajov a doplňte chýbajúce údaje. Uveďte dátum a podpis.

2. Situačný výkres

  • do situačného výkresu je potrebné zakresliť navrhovanú trasu kanalizačnej prípojky. Vzor zakreslenia je súčasťou dokumentácie. Postupujte presne podľa vzoru.

3. Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti s realizáciou

  • v prípade, ak pripájanú nehnuteľnosť vlastnia aj ďalší vlastníci, je potrebné doručiť aj potvrdený „Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti s realizáciou“. Tlačivo je súčasťou dokumentácie.

4. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

  • v prípade SVOJPOMOCNEJ realizácie výkopových prác na prípojke je potrebné doručiť „Vyhlásenie kvalifikovanej osoby“, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie pri uskutočňovaní stavby – kanalizačnej prípojky.

5. Uhradenie správneho poplatku – fyzická osoba 10 €

  • k žiadosti je potrebné doložiť doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona NR SR
    č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: položka 60a písm. c)  - fyzická osoba 10 €.
  • Poplatok je možné uhradiť priamo do pokladne OcÚ Poruba pri predložení žiadosti, alebo na účet obce IBAN: SK86 5600 0000 0090 0020 3001, variabilný symbol: súpisné číslo pripájanej nehnuteľnosti.

Obecný úrad po doručení vyššie uvedených dokumentov skontroluje správnosť a kompletnosť žiadosti a v termíne do 30 dní vydá „Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby“. Bez vydaného oznámenia obcou Poruba, nebude možné pripojiť nehnuteľnosť na kanalizáciu.

Po vydaní Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, môže vlastník nehnuteľnosti zahájiť realizáciu pripojenia na verejnú kanalizáciu (prevádzkovateľ verejnej kanalizácie spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. v skratke StVPS,a.s. požaduje kontrolu realizovanej kanalizačnej prípojky ešte pred jej zasypaním).

Ďalší postup a spôsob komunikácie so StVPS a.s. Vám bude písomne doručený spolu s vydaným „Oznámením k ohláseniu drobnej stavby“.

Našim cieľom je Vám celý proces uľahčiť a zabezpečiť čo najjednoduchší proces pripájania Vašej nehnuteľnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať obecný úrad Poruba a to:

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou                                                                         

Ing. Tomáš Tóth,  starosta obce

Odovzdanie staveniska

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, odovzdala dňa 23.11.2017 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch stavenisko stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia".

Názov projektu: Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Prijímateľ NFP: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/19

Číslo zmluvy o dielo so zhotoviteľom: B/9000870/109/17

Číslo zmluvy so stavebným dozorom: SD/9000870/55/17

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011A010

Na odovzdaní staveniska stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia" boli prítomní zástupcovia obcí a spoločností:

- Obec Lazany, starostka obce, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany

- Obec Poruba, starostka obce, Poruba č. 95, 972 11 

- Obec Nedožery-Brezany, starosta obce, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

- EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- Združenie Nedožery-Brezany - kanalizácia, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- ESP Consult s.r.o, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Združenie ESP & VRV - KANALIZÁCIE - ČOV - ÚV, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

- Pyroboss s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica - Nemce

- Hycoprojekt a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava

- StVS a.s., Oddelenie evidencie a správy majetku, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- ALL GEO, Geodetická kancelária s.r.o., Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen

(104.6 kB)Sprievodný list - kanalizácia.pdf

(104.6 kB)Sprievodný list - kanalizácia.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,63 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(13.6 kB)Vyhlásenie-kvalifikovanej osoby (2).docx

(13.6 kB)Vyhlásenie-kvalifikovanej osoby (2).docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,57 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(171 kB)Žiadosť o kontrolu splnenia technických podmienok na pripojenie a o pripojenie nehnuteľnosti.pdf

(171 kB)Žiadosť o kontrolu splnenia technických podmienok na pripojenie a o pripojenie nehnuteľnosti.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,03 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(27 kB)suhlas s realizáciou spoluvlastníka nehnuteľnosti (1) (1).doc

(27 kB)suhlas s realizáciou spoluvlastníka nehnuteľnosti (1) (1).doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(312 kB)PREHLAD_SITUACIA_PORUBA.pdf

(312 kB)PREHLAD_SITUACIA_PORUBA.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(40.5 kB)Ohlasenie_drobnej_stavby - prípojky kanalizácie Poruba (1).doc

(40.5 kB)Ohlasenie_drobnej_stavby - prípojky kanalizácie Poruba (1).doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(51.6 kB)PORUBA_CS-1-AA-1 (1).pdf

(51.6 kB)PORUBA_CS-1-AA-1 (1).pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,56 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(53.2 kB)PORUBA-CM.pdf

(53.2 kB)PORUBA-CM.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,22 kB
Vložené: 27. 10. 2023

(54.3 kB)PORUBA_CS-1-AB-1.pdf

(54.3 kB)PORUBA_CS-1-AB-1.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,31 kB
Vložené: 27. 10. 2023

Ohlasenie_drobnej_stavby - prípojky kanalizácie Poruba (1).doc

Ohlasenie_drobnej_stavby - prípojky kanalizácie Poruba (1).doc.gif
Typ súboru: GIF obrázok, Velkosť: 139 B
Vložené: 27. 10. 2023