Podmienky, prideľovania

P o d m i e n k y 

prideľovania nájomných bytov v bytovom dome 01 a 02 v Porube schválené Obecným zastupiteľstvom v Porube dňa 28. januára 2014

1. Výška mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich je do výšky 3-násobku životného minima viď. zákon č. 443/2010  zo dňa 26.10.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu musí žiadateľ zaplatiť 6 mesačné  nájomné za pridelený byt vopred – kaucia.

3. Nájomná zmluva bude podpísaná po zaplatení kaucie.

4. Ak do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu nebude podpísaná nájomná zmluva, uchádzač bude vyradený a rozhodnutie o pridelení bytu stráca platnosť. Byt bude v tomto prípade poskytnutý ďalšiemu záujemcovi v poradí.

5. Zmluva môže byť uzavretá len so žiadateľom, ktorý podal v stanovenom termíne žiadosť o pridelenie bytu.

6. Žiadateľ na svoje náklady zabezpečí spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu povinnej osoby ( pre prípad neplatenia nájomného ).

7. Príjem žiadostí pre prideľovanie bytov v bytovom dome 01 a 02 je do 20.2.2014. Žiadosti prijaté po tomto termíne ako aj  žiadatelia, ktorým nebude vyhovené a splnili   podmienky pre pridelenie bytu budú zaradení do zoznamu uchádzačov o byt (pre prípad výstavby ďalších bytov alebo uvoľnenia niektorého z bytov).

8. Pokiaľ nebude žiadateľ súhlasiť s podmienkami nájomnej zmluvy, nebude s ním uzatvorená nájomná zmluva na byt.

9. Žiadateľ musí doručiť  vyplnený dotazník vrátane príjmov všetkých osôb za rok 2013, ktoré s ňou budú v byte bývať v termíne do 20. februára 2014 na Obecný úrad Poruba. Tieto dotazníky budú žiadateľom zaslané od 29. januára do 20. februára 2014.

10. O pridelení bytov bude rozhodovať komisia zložená z poslancov Obecnéh zastupiteľstva v Porube na základe vyplnených   dotazníkov. Dotazník bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

11.  Nájomné na každý byt je stanovené mesačne nasledovne:

a/ č. 1 – 2-izbový        52,05 m2         prízemie                                 112,-  €/mes.

b/ č. 2 – 3 izbový        65,41 m2         prízemie                                 140,-  €/mes.

c/ č. 3 – 2 izbový        50,05 m2         1.posch.+ balkón (2,68 m2)   113,-  €/mes.

d/ č. 4 – 1 izbový        40,67 m2         1.posch.+ balkón (2,0 m2)       92,-  €/mes.

e/ č. 5 – 3 izbový        65,41 m2         1.posch.+ balkón (2,0 m2)     144,-  €/mes.

f/ č. 6 – 2 izbový         50,03 m2         2.posch.+ balkón (2,0 m2)     112,-  €/mes.

g/ č. 7 – 1 izbový        40,67 m2         2.posch.+ balkón (2,0 m2)       92,-  €/mes.

h/ č. 8 – 3 izbový        65,41 m2         2.posch.+ balkón (2,0 m2)     144,-  €/mes.

ch/č.9 - 2 izbový         50,03 m2         3.posch.+ balkón (2,0 m2)     112,-  €/mes.

i/ č.10 - 1 izbový         40,67 m2         3.posch.+ balkón (2,0 m2)       92,-  €/mes.

j/ č.11 - 3 izbový         65,41m2          3.posch.+ balkón (2,0 m2)     144,-  €/mes.

Uvedené nájomné nezahŕňa náklady na energie, vodné, stočné a pod.  Cena nájomného môže byť každoročne upravovaná percentuálne podľa zvýšenia sumy životného minima, ktoré každoročne upravuje zákon. 

Tieto podmienky boli schválené na  zasadnutí obecného zastupiteľstva.