Povinné zverejňovanie informácií

Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Spôsob zriadenia obce:

Obec Poruba bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Poruba sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, Ing. Tomáš Tóth

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Poruba je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány - komisie obecného zastupiteľstva a to:

KOMISIE PRI OZ.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Poruba, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Informácie o spôsobe získavania informácií:

a) Spôsob a miesto získavania informácií:

písomne, ústne: Obec Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany
telefonicky: 046/5482218
elektronickou poštou: podatelna@poruba.sk

b) Čas podania – počas úradných hodín:

pondelok      7,30 – 16,00 h                                          
utorok          7,30 – 16,00 h
streda          7,30 – 17,00 h
štvrtok         7,30 – 16,00 h
piatok          7,30 – 13,30 h

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adresu obce - Poruba č. 95, 972 11 Lazany,

b) osobne na obecnom úrade.

Obec Poruba postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Obcou a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Poruba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce - Poruba č. 95, 972 11 Lazany

b) osobne na obecnom úrade.

Odvolanie sa podáva obci Poruba, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Poruba rozhoduje starosta obce. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.